การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทางระบบประสาทซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีอาการสมาธิสั้นความหุนหันพลันแล่น และการขาดสมาธิ ซึ่งพบได้บ่อยในประชากรยุคใหม่ โดยมีความชุก 5% ในเด็กและวัยรุ่นและสามารถอยู่ได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ สิ่งที่เป็นอันตรายจะหายไปในหมู่ประชากร เพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้

มีการนำเสนอสมมติฐานทางธรรมชาติหลายข้อ โดยเน้นไปที่บริบทของการเปลี่ยนผ่านจากยุคหินพาลีโอลิธไปสู่ยุคหินใหม่โดยเฉพาะ เช่น ทฤษฎีที่ไม่ตรงกันที่รู้จัก การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเพื่อให้เข้ากับความต้องการทางสรีรวิทยาของเราได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะ ได้ส่งเสริมความไม่สมดุลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่บรรพบุรุษผู้ล่าและรวบรวมของเรามีวิวัฒนาการ