Sport News

Commonwealth Games: Jonathan Browning ลาออกจากบอร์ด Birmingham 2022

สมาชิกคณะกรรมการอาวุโสของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพเบอร์มิงแฮม 2022 ได้ลาออกเนื่องจาก “ความยุ่งยากเพิ่มขึ้น” ที่ “ขาดความโปร่งใส”